Další informace

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, společnost PROSTORIA, s.r.o., se sídlem Brigádnická 297/1a, Mokrá Hora, 621 00 Brno, IČO 046 60 277 (dále jen „správce“), informuje, že tento prostor je z důvodu ochrany osob a majetku monitorován kamerovým systémem se záznamem. Záznam bude správcem zpracován maximálně po dobu 48 hodin.

kontaktní adresa: info@mycka-lesna.cz
správce: společnost PROSTORIA, s.r.o., se sídlem Brigádnická 297/1a, Mokrá Hora, 621 00 Brno, IČO 046 60 277
subjekt údajů: zákazník
opora v zákoně: ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále zkráceně jen „GDPR“)
účel: oprávněný zájem správce, nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, z důvodu ochrany osob a majetku
jaké osobní údaje správce zpracovává: kamerové záznamy
doba zpracování: maximálně 48 hodin
doplňující informace: podle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo:

  • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace o rozsahu a účelu zpracování osobních dat vám poskytne odpovědná osoba:
email: info@mycka-lesna.cz
telefon: 604 211 462